کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه
elmira mirdamad

المیرا میرداماد

مربی پیش دبستان

hanie amozade nori

حانیه عموزاده

مربی پیش دبستان

مهرابی

مریم مهرابی

مربی پیش دبستان

اعظم باقی

اعظم باقی

مربی پیش دبستان

سمیه شبیری

مربی پیش دبستان

atefeh_zareipour

عاطفه زارعی پور

کمک مربی پیش دبستان

زهرا صباغی

کمک مربی پیش دبستان

لاله بذرافشان

آموزگار پایه اول

masore tavakoljoo

منصوره توکل جو

آموزگار پایه اول

hoda eghbali

هدی اقبالی

آموزگار پایه اول

zohreh_taghavi

زهره تقوی

آموزگار پایه اول

sara olfati

سارا الفتی

آموزگار پایه اول